FONDEN TIL LÆGEVIDENSKABENS FREMME
Fonden blev stiftet i 1956 som et bidragsudvalg under A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Fondens midler anvendes efter følgende retningslinier:
  1. Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder driftsudgifter (forsøgsmaterialer), laborantaflønning, anskaffelse af mindre apparatur samt aflønning af ikke-videnskabelig arbejdskraft. Der normalt kun begrænset støtte til forskningsårsprojekter. Det er en forudsætning for enhver bevilling, at ansøgeren er fuldt lønfinansieret i perioden.
  2. Projektstøtte andrager typisk kr. 50-100.000. Det må ved midlernes fordeling nøje påses, at tilskud fra det offentlige ikke beskæres. Der ydes ikke bevilling til ph.d.-studieafgifter, overhead eller andre administrationsomkostninger.
  3. Bevillinger kan gives til enkeltpersoner med henblik på kortere varende ophold ved udenlandske universiteter eller institutioner (der skal vedlægges accept fra værtsinstitutionen) inden for områder, der må skønnes at være af betydning for dansk lægevidenskab eller det danske samfund. Bevilling kan ikke gives med henblik på deltagelse i kongresser, eller til ledsageres deltagelse i rejseophold. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke.
Projektstøtte
Hvis bilag anvendes, må projektbeskrivelsen maksimalt fylde fem A4-sider, CV to A4 sider og publikationsliste en side.

Ansøgningen må foruden nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse indeholde budget for beløbets anvendelse, oplysning om ansøgerens stilling, uddannelse og tidligere videnskabelige produktion, samt oplysning om, hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til det planlagte arbejde.

Ansøgning og bilag kan indsendes på dansk eller på engelsk.

Støttes ikke
  • Familiemedlemmers deltagelse i rejser
  • Almindelig konferencedeltagelse
  • Udenlandsophold uden videnskabeligt indhold
  • Oversættelse og publicering
  • Ph.d.-studieafgifter, overhead eller andre administrationsomkostninger


Adgang til ansøgningsskema

For at oprette dig som bruger, skal du klikke på ”Opret”. Vær opmærksom på, at dit password skal indeholde 6-8 karakterer og være en kombination af bogstaver og tal. Det er muligt at gemme din ansøgning undervejs og vende tilbage for at gøre den færdig på et senere tidspunkt.

Hvis du allerede er oprettet som bruger, skal du klikke på ”Login”. Herefter kan du vælge, om du vil oprette en ny ansøgning, eller om du vil arbejde videre med en eksisterende ansøgning.

Ansøgningsskema udfyldes online, og der kan kun søges til ét formål pr. ansøgning. Fristen for at komme i betragtning ved fordeling af Fondens midler er: Fristen oplyses senere på året 2020 .

E-mail
Kodeord
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL // ESPLANADEN 50 // 1098 KØBENHAVN K // +45 33 63 34 02